مدرسه زندگی مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط مدیریت   
پنجشنبه ، 22 دی 1390 ، 18:30

مدرسه زندگی
یعنی تحول در آموزش و تنوع در پرورش

 


مجتمع فرهنگي آ‌موزشي علوي معتقد است رشد علمي و آموزشي دانش آموزان بايد دراولويت نخست فعاليتهاي مدارس قرار داشته باشد و فرزندانمان را بـراي آينده اي درخشان در زمينه هاي علمي و فن آوري تربيت نمايد. هر چند نبايد توجه به مهـارتـهاي علمي ، ما و شما را از تـوجه بـه ساير نيـازهاي فرهنـگي ،اعتقادي ، هنـري و اجتماعي عزيزانمان باز دارد.به عبارت ديگر درس خواندن لازم و واجب است اما كافي نيست .بدين منظور درتمامي پايه هاي تحصيلي از پيـش دبستـاني تا چهارم دبيرستان به تناسب اهميت موضوع ساعاتي به دروس اصلي دانش آموزان اضافه گرديده است.علاوه بر كتـب درسي ، كتابـهاي كمك آموزشي يا جـزوات تكميلي نيز در ساعات فوق برنامه تدريس مي گردد. كتـب و جزواتي كه جنـبه كتـاب كار دارند و توسـط معـلم تدريـس يا به عنوان تكليـف تأكيد مي گردد رأسـاً توسط مدارس تهيه و در اختيار فرزندتان قرار مي گيرد.امتحانات مستـمر با برنامه زمان بندي متنـاسب با بودجه بندي كتب درسي به صورت فصلی برگزار و نتايج آن در قالب كارنـامه هاي ماهـانه بر روي سايت مجتمع علوي در اختيار دانش آموزان و والدين قرار مي گيرد.

بنـا به مصوبه انجمن اولیا و مربیان در سال جاري درپايه هاي اول ابتـدايي تا هشتم متوسطه ، كليــه دانـش آمــوزان در آزمون هاي جامع مؤسسه آموزشي مرآت و دانش آموزان دبيرستـان درآزمون مؤسـسه گاج يا گزینه دو شرکت خواهند نمود .نمرات این آزمـون ها به عنوان بخـشي از نمرات مسـتـمر هر نيمـسال خواهد بـود. بنـابراين لازم اسـت دانـش آمـوزان و والدين محترم عنایت لازم را براي كسب نتيجه مثبت و مطلوب در اين آزمون ها مبذول فرمايند. ضمناً  كاربرگ آموزشي مرآت و  گاج  به عنوان كتب كمك درسي در اختيار دانش آموزان قرار مي گيرد و توسط آموزگاران و دبيران به عنوان تكاليف آموزشي ، رسيدگي مي گردد . مديـران و كادر آموزشي حداكثر تلاش خود را براي ارتقای سطح كيفي و آموزشي فرزندان شما به كار خواهند بست . در صورت نياز برخي از دانش آموزان مستعد به كلاس هاي تكميلي ،‌ المپياد ، جشنواره خوارزمي ، تسـت و تيـزهوشـان ، مدرسه  رأساً‌ اقـدام به تشكيـل اين كلاس ها با هماهنـگي و هـزينه والدين خواهد نمود. از والدين محتـرم انتـظار دارد از گرفتـن معـلم خصـوصي به وي‍ـژه معلمين مدرسه خودداري نمايند و فرزندان خود را متكي به اينـگونه  كلاسـها بار نياورنـد. در صـورت نيـاز به جبران عقب افتادگي ، مدرسه اقدام به برگزاري كلاسـهاي تقويتي خواهد نمود.

مديران و كادر آموزشي حداكثر تلاش خود را براي ارتقاء سطح كيفي و آموزشي فرزندان شما به كار خواهند بست . در صورت نياز برخي از دانش آموزان مستعد به كلاس هاي تكميلي ،‌ المپياد ، جشنواره خوارزمي ، تست و تيزهوشان ،  مدرسه  رأساً‌ اقدام به تشكيل اين كلاس ها با هماهنگي و هزينه والدين خواهد نمود. از والدين محترم انتظاردارد از گرفتن معلم خصوصي به وي‍ژه معلمين مدرسه خودداري نمايند و فرزندان خود را متكي به اينگونه  كلاسها بار نياورند. در صورت نياز به جبران عقب افتادگي ، مدرسه اقدام به برگزاري كلاسهاي تقويتي خواهد نمود.از آموزگاران و دبيران خواسته شده است ارزشيابي از كلاسها و امتحانات مستمر و پاياني خود را متناسب با سطح كلاسها و آموخته هاي دانش آموزان برگزار كنند . بديهي است در صورتي كه به تشخيص معلم ، دانش آموز از وظايف خود استنكاف نمايد. در مرحله اول تذكر شفاهي ، مرحله دوم كسر نمره ، مرحله سوم اخراج از كلاس و معرفي به معاون پايه و در مرحله چهارم احضار ولي و ارجاع به مشاور و در صورت عدم نتيجه ، تصميم گيري در مورد دانش آموز به شوراي  تربيتي مدرسه واگذار مي گردد.همانگونه كه در قرارداد ثبت نام دانش آموزان آمده است عدم كسب حد نصاب آموزشي لازم باعث هدايت دانش آموز به ساير مدارس خواهد شد. از والدين محترم انتظار مي رود بر رفتارهاي آموزشي فرزند خود نظارت داشته باشند و ضمن خودداري از دخالت در فرآيند تدريس با آموزگار و معلم فرزند خويش هماهنگ و همراه باشند.

از آنجا كه مراجعه والدين به آموزگاران و دبيران در ساعات اشتغال آنها موجب ضايع شدن حق ساير دانش آموزان مي گردد در مقطع پيش دبستاني از ساعت 13 تا 30/13 و در مقطع ابتدايي  صرفاً در ساعات فوق برنامه كه با ستاره در برنامه درسي مشخص شده است امكان ملاقات با آموزگاران وجود دارد. در مقطع راهنمايي و دبيرستان ارتباط با دبيران از طريق مراجعه به معاون راهنما ميسر خواهد بود ملاقات هاي انفرادي با دبيران به صورت جلسات فصلي(كه از قبل اعلاممي گردد) برقرار خواهد شد  از مراجعه به كلاس جداً خودداري نماييد.براي اطلاع والدين از تمامي مسائل آموزشي ، رفتاري ، تربيتي و فوق برنامه دانش آموزان براي هر پايه تحصيلي در مدارس يك نفر به عنوان دبير راهنما ( معاون  پايه )مشخص گرديده است كه وظيفه نظارت و هدايت تحصيلي و تربيتي فرزندان شما را به عهده دارد. معاون پايه تمامي اطلاعات آموزشي و پرورشي فرزند شما را در پرونده وي ثبت و ضبط مي نمايد و مسئول مستقيم فرزند شما در مدرسه است . از والدين انتظار مي رود در تماس هاي  تلفني يا حضوري با مدرسه مستقيماً سراغ معاون پايه یا مدیر پایه فرزند خود را گرفته و از مراجعه به دبيران يا ساير كادر اجرايي خودداري نمايند.علاوه بر مسائل آموزشي و پرورشي رسيدگي به كليه مسائل انضباطي ، اخلاقي و رفتاري دانش آموزان نيز با معاون پايه است . هر چند مدارس معاونين پرورشي ، انضباطي و آموزشي ، دارند اما از والدين تقاضا مي شود  بر اساس شرح وظايف هر يك از عوامل اجرايي مدارس( كه جداگانه  به شما معرفي خواهد شد .)  به مسئولين مربوط مراجعه نمايند.


آخرین بروز رسانی مطلب در يكشنبه ، 27 مهر 1393 ، 20:27
 
This website and its content is copyright of Alavi Educational Cultural Complex - © Alavi Educational Cultural Complex 2018. All rights reserved مجتمع آموزشی و فرهنگی علوی شیراز.

 

BPMLogo

S5 Box

Login Form