دسته: دبستان پسرانه
IMG_8414

يك روز بدون كيف

    در مجالي كه برايم باقيست ، باز همراه شما مدرسه اي مي سازيم  كه در آن همواره اول صبح ، به زباني ساده  ، مهر تدريس كنند و بگويند خداست خالق زيبايي .

زنگ نقاشي تكرار شود ، رنگ رادر پائيز تعليم دهند ، قطره را در باران

   روز دوشنبه 15/8/91 روزي بدون كيف بود اما بچه ها با كوله باري از هيجان و احساس به مدرسه آمدند . آن روز از خودمان فاصله گرفتيم و فقط  به بچه ها فكر مي كرديم . روز زيبايي بود . شوري بود ، هياهويي ، يه عالمه ابزار و لوازم .

    هر جا بچه ها باشند زندگي جريان دارد . همكاري بچه ها غير قابل توصيف بود حس اطمينان به يكديگر ارتباط دوستانه ، آن روز همه در گير كمك و ياري به يكديگر بودند . آن ها با دستان كوچكشان ، تلاش مي كردند ، آن چيزي كه در ذهنشان بزرگ بود بسازند ، آن هم با كمترين امكانات به سلقيه ي يكديگر احترام مي گذاشتند . آن روز معلمانشان را هم به گذشته بردند ، به سال ها قبل . شور آن ها هم كمتر از بچه ها نبود . حس گذشته برايشان تكرار شد . واقع بينانه نگاه كنيم ، بچه ها همه جا به كمك ما نياز دارند .  

IMG_8419