دسته: متوسطه اول و دوم دخترانه نوشته شده توسط فاطمه شیروی

همزمان باگرفتن عکس پرسنلی ازدانش آموزان ،پوشیدن مقنعه به شیوه صحیح آموزش داده شد.

WhatsApp Image 2019-10-21 at 11.00.59 (1).jpeg

 WhatsApp Image 2019-10-21 at 11.01.00.jpeg