حیاط دبستان

دانش آموزان برتر

اهداء جایزه و شاخه به دانش آموزان برتر مسابقات هنری