اهداء جوایز به دانش آموزان ممتاز

کلاس های هوشمند

اردوی فرهنگی

اردوی تفریحی

جشنواره جابربن حیان