جهت مشاهده افتخار آفرینان متوسطه دوره اول و دوم دخترانه علوی روی تصویر کلیک نمایید.

جهت مشاهده افتخار آفرینان متوسطه دوره اول و دوم دخترانه علوی روی تصویر کلیک نمایید. جهت مشاهده افتخار آفرینان متوسطه دوره اول و دوم دخترانه علوی روی تصویر کلیک نمایید.

حیاط مدرسه متوسطه دوره اول و دوم دخترانه علوی

حیاط مدرسه متوسطه دوره اول و دوم دخترانه علوی حیاط مدرسه متوسطه دوره اول و دوم دخترانه علوی

راهرو مدرسه متوسطه دوره اول و دوم دخترانه علوی

راهرو مدرسه متوسطه دوره اول و دوم دخترانه علوی راهرو مدرسه متوسطه دوره اول و دوم دخترانه علوی

نمازخانه مدرسه متوسطه دوره اول و دوم دخترانه علوی

نمازخانه  مدرسه متوسطه دوره اول و دوم دخترانه علوی نمازخانه  مدرسه متوسطه دوره اول و دوم دخترانه علوی

کارگاه کامپیوتر مدرسه متوسطه دوره اول و دوم دخترانه علوی

کارگاه کامپیوتر  مدرسه متوسطه دوره اول و دوم دخترانه علوی کارگاه کامپیوتر  مدرسه متوسطه دوره اول و دوم دخترانه علوی