مجتمع آموزشی فرهنگی علوی

دبیران دبیرستان پسرانه علوی-دوره اول

راهروی ورودی آموزشگاه

آزمایشگاه و کارگاه کامپیوتر