دسته: متوسطه اول و دوم دخترانه نوشته شده توسط دنیا سامان فر

معرفی مدیران و پژوهشیاران برتر ناحیه 2

معرفی سرکار خانم مرجان واعظی و سرکار خانم سارا هاشمی فرد از دبیرستان دخترانه بعنوان مدیر و پژوهشیار برتر که از طرف پژوهشسرای رازی ناحیه 2 شیراز انتخاب گردیدند